LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA EXIMBANK 2012

LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

LỊCH THI ĐẤU

GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA EXIMBANK 2012 (lượt đi)

(Cập nhật ngày 14 tháng 11 năm 2011)

LƯỢT

NGÀY

GIỜ

SÂN

MT

CLB

-

CLB

Lượt 1

Thứ Bảy
31/12/2011

16h10

Pleiku

1

Hoàng Anh Gia Lai

-

Vicem Hải Phòng

18h30

B.Dương

2 Becamex Bình Dương

-

Kienlongbank K. Giang

Chủ Nhật
01/01/2012

16h10

Vinh

3

Sông Lam Nghệ An

-

Thanh Hóa

16h10

T.Nhất

4

Navibank Sài Gòn

-

Sài Gòn Xuân Thành

16h10

H.Đẫy

5

Hòa Phát Hà Nội

-

Hà Nội T&T

16h10

N.Bình

6

XM The Vissai Ninh Bình

-

TĐCS Đồng Tháp

18h30

C.Lăng

7

SHB Đà Nẵng

-

Khatoco Khánh Hòa

Lượt 2

Thứ Bảy
07/01/2012

16h10

L.Tray

8

Vicem Hải Phòng

-

Navibank Sài Gòn

16h10

Đ.Tháp

9

TĐCS Đồng Tháp

-

Sông Lam Nghệ An

16h10

K.Giang

10

Kienlongbank K. Giang

-

Hòa Phát Hà Nội

18h30

T.Nhất

11

Sài Gòn Xuân Thành

-

Hoàng Anh Gia Lai

Chủ Nhật
08/01/2012

16h10

H.Đẫy

12

Hà Nội T&T

-

Becamex Bình Dương

16h10

T.Hóa

13

Thanh Hóa

-

SHB Đà Nẵng

18h30

N.Trang

14

Khatoco Khánh Hòa

-

XM The Vissai Ninh Bình

Lượt 3

Thứ Bảy
14/01/2012

16h10

T.Hóa

15

Thanh Hóa

-

Becamex Bình Dương

16h10

K.Giang

16

Kienlongbank K. Giang

-

Sài Gòn Xuân Thành

16h10

H.Đẫy

17

Hòa Phát Hà Nội

-

Khatoco Khánh Hòa

18h30

C.Lăng

18

SHB Đà Nẵng

-

Hoàng Anh Gia Lai

Chủ Nhật
15/01/2012

16h10

L.Tray

19

Vicem Hải Phòng

-

TĐCS Đồng Tháp

16h10

Vinh

20

Sông Lam Nghệ An

-

Hà Nội T&T

18h30

T.Nhất

21

Navibank Sài Gòn

-

XM The Vissai Ninh Bình

Lượt 4

Thứ Bảy
04/02/2012

16h10

Pleiku

22

Hoàng Anh Gia Lai

-

Navibank Sài Gòn

16h10

N.Bình

23

XM The Vissai Ninh Bình

-

Thanh Hóa

18h30

T.Nhất

24

Sài Gòn Xuân Thành

-

Vicem Hải Phòng

Chủ Nhật
05/02/2012

16h10

Đ.Tháp

25

TĐCS Đồng Tháp

-

Khatoco Khánh Hòa

16h10

H.Đẫy

26

Hà Nội T&T

-

Kienlongbank K. Giang

16h10

B.Dương

27

Becamex Bình Dương

-

Hòa Phát Hà Nội

18h30

C.Lăng

28

SHB Đà Nẵng

-

Sông Lam Nghệ An

Lượt 5

Thứ Bảy
11/02/2012

16h10

Pleiku

29

Hoàng Anh Gia Lai

-

Hòa Phát Hà Nội

16h10

H.Đẫy

30

Hà Nội T&T

-

Thanh Hóa

16h10

N.Bình

31

XM The Vissai Ninh Bình

-

Vicem Hải Phòng

18h30

B.Dương

32

Becamex Bình Dương

-

Sông Lam Nghệ An

Chủ Nhật
12/02/2012

16h10

Đ.Tháp

33

TĐCS Đồng Tháp

-

Navibank Sài Gòn

16h10

N.Trang

34

Khatoco Khánh Hòa

-

Kienlongbank K. Giang

18h30

T.Nhất

35

Sài Gòn Xuân Thành

-

SHB Đà Nẵng

LƯỢT

NGÀY

GIỜ

SÂN

MT

CLB

-

CLB

Lượt 6

Thứ Bảy
18/02/2012

16h10

Vinh

 36

Sông Lam Nghệ An

-

Hoàng Anh Gia Lai

16h10

T.Hóa

 37

Thanh Hóa

-

Sài Gòn Xuân Thành

18h30

T.Nhất

 38

Navibank Sài Gòn

-

Becamex Bình Dương

Chủ Nhật
19/02/2012

16h10

L.Tray

 39

Vicem Hải Phòng

-

Khatoco Khánh Hòa

16h10

K.Giang

 40

Kienlongbank K. Giang

-

XM The Vissai Ninh Bình

16h10

H.Đẫy

 41

Hòa Phát Hà Nội

-

TĐCS Đồng Tháp

18h30

C.Lăng

 42

SHB Đà Nẵng

-

Hà Nội T&T

Lượt 7

Thứ Bảy
25/02/2012

16h10

L.Tray

 43

Vicem Hải Phòng

-

Sông Lam Nghệ An

16h10

K.Giang

 44

Kienlongbank K. Giang

-

Hoàng Anh Gia Lai

16h10

N.Trang

 45

Khatoco Khánh Hòa

-

Sài Gòn Xuân Thành

18h30

T.Nhất

 46

Navibank Sài Gòn

-

Thanh Hóa

Chủ Nhật
26/02/2012

16h10

N.Bình

 47

XM The Vissai Ninh Bình

-

Hà Nội T&T

16h10

H.Đẫy

 48

Hòa Phát Hà Nội

-

SHB Đà Nẵng

18h30

Đ.Tháp

 49

TĐCS Đồng Tháp

-

Becamex Bình Dương

Lượt 8

Thứ Sáu
02/03/2012

16h10

Vinh

 50

Sông Lam Nghệ An

-

Kienlongbank K. Giang

16h10

N.Trang

 51

Khatoco Khánh Hòa

-

Navibank Sài Gòn

Thứ Bảy
03/03/2012

16h10

T.Hóa

 52

Thanh Hóa

-

Hòa Phát Hà Nội

18h30

B.Dương

 53

Becamex Bình Dương

-

SHB Đà Nẵng

Chủ Nhật
04/03/2012

16h10

Pleiku

 54

Hoàng Anh Gia Lai

-

XM The Vissai Ninh Bình

16h10

H.Đẫy

 55

Hà Nội T&T

-

Vicem Hải Phòng

18h30

T.Nhất

 56

Sài Gòn Xuân Thành

-

TĐCS Đồng Tháp

Lượt 9

Thứ Bảy
10/03/2012

16h10

Pleiku

 57

Hoàng Anh Gia Lai

-

Khatoco Khánh Hòa

16h10

C.Lăng

 58

SHB Đà Nẵng

-

Kienlongbank K. Giang

16h10

H.Đẫy

 59

Hà Nội T&T

-

TĐCS Đồng Tháp

18h30

T.Nhất

 60

Sài Gòn Xuân Thành

-

Hòa Phát Hà Nội

Chủ Nhật
11/03/2012

16h10

T.Hóa

 61

Thanh Hóa

-

Vicem Hải Phòng

18h30

B.Dương

 62

Becamex Bình Dương

-

XM The Vissai Ninh Bình

CN hoặc T2 12/03/2012

16h10

Vinh

 63

Sông Lam Nghệ An

-

Navibank Sài Gòn

Lượt 10

Thứ Sáu
16/03/2012

16h10

H.Đẫy

 64

Hòa Phát Hà Nội

-

Sông Lam Nghệ An

18h30

T.Nhất

 65

Navibank Sài Gòn

-

SHB Đà Nẵng

Thứ Bảy
17/03/2012

16h10

L.Tray

 66

Vicem Hải Phòng

-

Becamex Bình Dương

16h10

K.Giang

 67

Kienlongbank K. Giang

-

Thanh Hóa

18h30

N.Trang

 68

Khatoco Khánh Hòa

-

Hà Nội T&T

Chủ Nhật
18/03/2012

16h10

N.Bình

 69

XM The Vissai Ninh Bình

-

Sài Gòn Xuân Thành

18h30

Đ.Tháp

 70

TĐCS Đồng Tháp

-

Hoàng Anh Gia Lai

LƯỢT

NGÀY

GIỜ

SÂN

MT

CLB

-

CLB

Lượt 11

Thứ Bảy
24/03/2012

16h10

Pleiku

71

Hoàng Anh Gia Lai

-

Hà Nội T&T

16h10

K.Giang

72

Kienlongbank K. Giang

-

Vicem Hải Phòng

18h30

N.Trang

73

Khatoco Khánh Hòa

-

Thanh Hóa

Chủ Nhật
25/03/2012

16h10

Đ.Tháp

74

TĐCS Đồng Tháp

-

SHB Đà Nẵng

18h30

T.Nhất

75

Sài Gòn Xuân Thành

-

Becamex Bình Dương

Thứ Hai
26/03/2012

16h10

H.Đẫy

76

Hòa Phát Hà Nội

-

Navibank Sài Gòn

16h10

N.Bình

77

XM The Vissai Ninh Bình

-

Sông Lam Nghệ An

Lượt 12

Thứ Sáu
30/3/2012

16h10

Vinh

78

Sông Lam Nghệ An

-

Khatoco Khánh Hòa

18h30

T.Nhất

79

Navibank Sài Gòn

-

Kienlongbank K. Giang

Thứ Bảy
31/3/2012

16h10

L.Tray

80

Vicem Hải Phòng

-

Hòa Phát Hà Nội

18h30

C.Lăng

81

SHB Đà Nẵng

-

XM The Vissai Ninh Bình

Chủ Nhật
01/4/2012

16h10

T.Hóa

82

Thanh Hóa

-

TĐCS Đồng Tháp

16h10

H.Đẫy

83

Hà Nội T&T

-

Sài Gòn Xuân Thành

18h30

B.Dương

84

Becamex Bình Dương

-

Hoàng Anh Gia Lai

Lượt 13

Thứ Bảy
07/4/2012

16h10

Pleiku

85

Hoàng Anh Gia Lai

-

Thanh Hóa

18h30

Đ.Tháp

86

TĐCS Đồng Tháp

-

Kienlongbank K. Giang

Chủ Nhật
08/4/2012

16h10

N.Bình

87

XM The Vissai Ninh Bình

-

Hòa Phát Hà Nội

17h00

B.Dương

88

Becamex Bình Dương

-

Khatoco Khánh Hòa

18h30

C.Lăng

89

SHB Đà Nẵng

-

Vicem Hải Phòng

Thứ Hai
09/4/2012

16h10

H.Đẫy

90

Hà Nội T&T

-

Navibank Sài Gòn

17h00

T.Nhất

91

Sài Gòn Xuân Thành

-

Sông Lam Nghệ An

 LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA EXIMBANK 2012 (lượt về)

LƯỢT

NGÀY

GiỜ

SÂN

MT

CLB

-

CLB

Lượt 14

Thứ Sáu
13/4/2012

17h00

T.Nhất

 92

Navibank Sài Gòn

-

Hoàng Anh Gia Lai

17h00

Vinh

 93

Sông Lam Nghệ An

-

SHB Đà Nẵng

Thứ Bảy
14/4/2012

16h10

K.Giang

 94

Kienlongbank K. Giang

-

Hà Nội T&T

18h30

H.Đẫy

 95

Hòa Phát Hà Nội

-

Becamex Bình Dương

Chủ Nhật
15/4/2012

16h10

N.Trang

 96

Khatoco Khánh Hòa

-

TĐCS Đồng Tháp

17h00

T.Hóa

 97

Thanh Hóa

-

XM The Vissai Ninh Bình

18h30

L.Tray

 98

Vicem Hải Phòng

-

Sài Gòn Xuân Thành

Lượt 15

Thứ Bảy
28/4/2012

16h10

N.Trang

 99

Khatoco Khánh Hòa

-

SHB Đà Nẵng

18h30

H.Đẫy

 100

Hà Nội T&T

-

Hòa Phát Hà Nội

Chủ Nhật
29/4/2012

16h10

Đ.Tháp

 101

TĐCS Đồng Tháp

-

XM The Vissai Ninh Bình

16h10

K.Giang

 102

Kienlongbank K. Giang

-

Becamex Bình Dương

18h30

L.Tray

 103

Vicem Hải Phòng

-

Hoàng Anh Gia Lai

Thứ Hai
30/4/2012

17h00

T.Hóa

 104

Thanh Hóa

-

Sông Lam Nghệ An

19h00

T.Nhất

105

Sài Gòn Xuân Thành

-

Navibank Sài Gòn

Lượt 16

Thứ Sáu
04/5/2012

17h00

T.Nhất

 106

Navibank Sài Gòn

-

Vicem Hải Phòng

17h00

Vinh

 107

Sông Lam Nghệ An

-

TĐCS Đồng Tháp

Thứ Bảy
05/5/2012

17h00

H.Đẫy

 108

Hòa Phát Hà Nội

-

Kienlongbank K. Giang

17h00

N.Bình

 109

XM The Vissai Ninh Bình

-

Khatoco Khánh Hòa

19h00

B.Dương

110

Becamex Bình Dương

-

Hà Nội T&T

Chủ Nhật
06/5/2012

16h10

Pleiku

 111

Hoàng Anh Gia Lai

-

Sài Gòn Xuân Thành

18h30

C.Lăng

 112

SHB Đà Nẵng

-

Thanh Hóa

Lượt 17

Thứ Bảy
12/5/2012

16h10

N.Trang

 113

Khatoco Khánh Hòa

-

Hòa Phát Hà Nội

16h10

Pleiku

 114

Hoàng Anh Gia Lai

-

SHB Đà Nẵng

18h30

B.Dương

 115

Becamex Bình Dương

-

Thanh Hóa

Chủ Nhật
13/5/2012

16h10

Đ.Tháp

 116

TĐCS Đồng Tháp

-

Vicem Hải Phòng

18h30

T.Nhất

 117

Sài Gòn Xuân Thành

-

Kienlongbank K. Giang

Thứ Hai
14/5/2012

17h00

H.Đẫy

 118

Hà Nội T&T

-

Sông Lam Nghệ An

17h00

N.Bình

 119

XM The Vissai Ninh Bình

-

Navibank Sài Gòn

Lượt 18

Thứ Bảy
19/5/2012

16h10

N.Trang

 120

Khatoco Khánh Hòa

-

Becamex Bình Dương

17h00

T.Nhất

 121

Navibank Sài Gòn

-

Hà Nội T&T

18h30

Vinh

 122

Sông Lam Nghệ An

-

Sài Gòn Xuân Thành

Chủ Nhật
20/05/2012

16h10

K.Giang

 123

Kienlongbank K. Giang

-

TĐCS Đồng Tháp

17h00

T.Hóa

 124

Thanh Hóa

-

Hoàng Anh Gia Lai

17h00

H.Đẫy

 125

Hòa Phát Hà Nội

-

XM The Vissai Ninh Bình

18h30

L.Tray

 126

Vicem Hải Phòng

-

SHB Đà Nẵng

LƯỢT

NGÀY

GiỜ

SÂN

MT

CLB

-

CLB

Lượt 19

Thứ Bảy
26/05/2012

17h00

T.Hóa

127

Thanh Hóa

-

Hà Nội T&T

19h00

L.Tray

128

Vicem Hải Phòng

-

XM The Vissai Ninh Bình

Chủ Nhật
27/5/2012

16h10

K.Giang

 129

Kienlongbank K. Giang

-

Khatoco Khánh Hòa

17h00

H.Đẫy

 130

Hòa Phát Hà Nội

-

Hoàng Anh Gia Lai

18h30

C.Lăng

 131

SHB Đà Nẵng

-

Sài Gòn Xuân Thành

Thứ Tư
30/5/2012

17h00

T.Nhất

 132

Navibank Sài Gòn

-

TĐCS Đồng Tháp

17h00

Vinh

 133

Sông Lam Nghệ An

-

Becamex Bình Dương

Lượt 20

Thứ Bảy
02/6/2012

16h10

N.Trang

 134

Khatoco Khánh Hòa

-

Vicem Hải Phòng

18h30

H.Đẫy

 135

Hà Nội T&T

-

SHB Đà Nẵng

Chủ Nhật
03/6/2012

16h10

Đ.Tháp

 136

TĐCS Đồng Tháp

-

Hòa Phát Hà Nội

17h00

N.Bình

 137

XM The Vissai Ninh Bình

-

Kienlongbank K. Giang

18h30

T.Nhất

 138

Sài Gòn Xuân Thành

-

Thanh Hóa

Thứ Ba
10/7/2012

16h10

Pleiku

 139

Hoàng Anh Gia Lai

-

Sông Lam Nghệ An

17h00

B.Dương

 140

Becamex Bình Dương

-

Navibank Sài Gòn

Lượt 21

Thứ Bảy
14/7/2012

17h00

T.Nhất

 141

Sài Gòn Xuân Thành

-

Khatoco Khánh Hòa

17h00

C.Lăng

 142

SHB Đà Nẵng

-

Hòa Phát Hà Nội

19h00

H.Đẫy

143

Hà Nội T&T

-

XM The Vissai Ninh Bình

Chủ Nhật
15/7/2012

16h10

Pleiku

 144

Hoàng Anh Gia Lai

-

Kienlongbank K. Giang

17h00

Vinh

 145

Sông Lam Nghệ An

-

Vicem Hải Phòng

17h00

T.Hóa

 146

Thanh Hóa

-

Navibank Sài Gòn

18h30

B.Dương

 147

Becamex Bình Dương

-

TĐCS Đồng Tháp

Lượt 22

Thứ Bảy
21/7/2012

16h10

Đ.Tháp

 148

TĐCS Đồng Tháp

-

Sài Gòn Xuân Thành

17h00

N.Bình

 149

XM The Vissai Ninh Bình

-

Hoàng Anh Gia Lai

18h30

L.Tray

 150

Vicem Hải Phòng

-

Hà Nội T&T

Chủ Nhật
22/7/2012

16h10

K.Giang

 151

Kienlongbank K. Giang

-

Sông Lam Nghệ An

17h00

T.Nhất

 152

Navibank Sài Gòn

-

Khatoco Khánh Hòa

17h00

H.Đẫy

 153

Hòa Phát Hà Nội

-

Thanh Hóa

18h30

C.Lăng

 154

SHB Đà Nẵng

-

Becamex Bình Dương

Lượt 23

Thứ Bảy
28/7/2012

16h10

N.Trang

 155

Khatoco Khánh Hòa

-

Hoàng Anh Gia Lai

17h00

L.Tray

 156

Vicem Hải Phòng

-

Thanh Hóa

18h30

T.Nhất

 157

Navibank Sài Gòn

-

Sông Lam Nghệ An

Chủ Nhật
29/7/2012

16h10

K.Giang

 158

Kienlongbank K. Giang

-

SHB Đà Nẵng

16h10

Đ.Tháp

 159

TĐCS Đồng Tháp

-

Hà Nội T&T

17h00

N.Bình

 160

XM The Vissai Ninh Bình

-

Becamex Bình Dương

18h30

H.Đẫy

 161

Hòa Phát Hà Nội

-

Sài Gòn Xuân Thành

LƯỢT

NGÀY

GiỜ

SÂN

MT

CLB

-

CLB

Lượt 24

Thứ Bảy
04/8/2012

16h10

Pleiku

162

Hoàng Anh Gia Lai

-

TĐCS Đồng Tháp

17h00

T.Hóa

163

Thanh Hóa

-

Kienlongbank K. Giang

18h30

B.Dương

164

Becamex Bình Dương

-

Vicem Hải Phòng

Chủ Nhật
05/8/2012

17h00

C.Lăng

165

SHB Đà Nẵng

-

Navibank Sài Gòn

17h00

T.Nhất

166

Sài Gòn Xuân Thành

-

XM The Vissai Ninh Bình

17h00

Vinh

167

Sông Lam Nghệ An

-

Hòa Phát Hà Nội

19h00

H.Đẫy

168

Hà Nội T&T

-

Khatoco Khánh Hòa

Lượt 25

Chủ Nhật
12/8/2012

16h10

Vinh

169

Sông Lam Nghệ An

-

XM The Vissai Ninh Bình

16h10

T.Nhất

170

Navibank Sài Gòn

-

Hòa Phát Hà Nội

16h10

L.Tray

171

Vicem Hải Phòng

-

Kienlongbank K. Giang

16h10

C.Lăng

172

SHB Đà Nẵng

-

TĐCS Đồng Tháp

16h10

T.Hóa

173

Thanh Hóa

-

Khatoco Khánh Hòa

16h10

H.Đẫy

174

Hà Nội T&T

-

Hoàng Anh Gia Lai

16h10

B.Dương

175

Becamex Bình Dương

-

Sài Gòn Xuân Thành

Lượt 26

Chủ Nhật
19/8/2012

16h10

Pleiku

176

Hoàng Anh Gia Lai

-

Becamex Bình Dương

16h10

Đ.Tháp

177

TĐCS Đồng Tháp

-

Thanh Hóa

16h10

N.Bình

178

XM The Vissai Ninh Bình

-

SHB Đà Nẵng

16h10

N.Trang

179

Khatoco Khánh Hòa

-

Sông Lam Nghệ An

16h10

K.Giang

180

Kienlongbank K. Giang

-

Navibank Sài Gòn

16h10

H.Đẫy

 181

Hòa Phát Hà Nội

-

Vicem Hải Phòng

16h10

T.Nhất

 182

Sài Gòn Xuân Thành

-

Hà Nội T&T

nguyenthanhnam1210: được biết mùa 2012, CLB V.NB sẽ có 4 ngoại binh gồm: Mota, Gustavo, Abdul Razak và Bruno Luiz.(bongdaplus.vn)

18/12/2011 Cúp Quốc Gia: XM Fico Tây Ninh – The Vissai Ninh Bình

Thông tin về các đội ít quá, báo chí dạo này chỉ tập trung vào VPF

Lịch trên Cập nhật ngày 14 tháng 11 năm 2011 còn nhiều thay đổi

>>>ngồi chỉnh sửa cái lịch thi đấu này mệt quá

Photobucket
(Ảnh chụp với tiền đạo Gustavo)

About these ads

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 618 other followers

%d bloggers like this: