Về tôi?

Tên đầy đủ: Nguyễn Thành Nam

Hiện sống: Ninh Bình

(Giai đoạn tháng 03/2009)

Bạn có thể liên lạc với tôi qua:

Weblog: https://nguyenthanhnam1210.wordpress.com

Email: nguyenthanhnam1210@yahoo.com.vn

nguyenthanhnam12101988@gmail.com   (mail phụ)

Nick yahoo: nguyenthanhnam1210

Facebook: http://www.facebook.com/nguyenthanhnam1210

Xây nhà phụ:

Opera: http://my.opera.com/nguyenthanhnam1210/blog/            (15-08-2011)

Youtube: http://www.youtube.com/nguyenthanhnamnb

Flickr: http://www.flickr.com/photos/nguyenthanhnam1210/

Multiply: http://nguyenthanhnam1210.multiply.com/     (21-08-2011)

My space: http://www.myspace.com/nguyenthanhnam1210   (26-08-2011)

Netlog: http://vi.netlog.com/nguyenthanhnam1210  (05-12-2011)

Blogspot : http://nguyenthanhnam1210.blogspot.com/  (16/12/2011)

Weeblyhttp://nguyenthanhnam1210.weebly.com/    (29/4/2012)

Twitter:   https://twitter.com/thanhnam1210

+ + + + +

Một số Avatar của nguyenthanhnam1210:

Photobucket
Avatar WordPress

Photobucket
Avatar Facebook and Yahoo
Photobucket
Header wordpress (root version)
Photobucket
Header wordpress (after crop by wordpress)
The more you share, the more you get

Advertisements
%d bloggers like this: