Gia đình và thị trường giáo dục – Nguyễn Khánh Trung

Quyền tự do lựa chọn trường lớp của các gia đình là một tác nhân quan trọng giúp lành mạnh hóa thị trường giáo dục.

Theo Georges Felouzis (2011)1, khái niệm ba cụm tác nhân chính trong giáo dục – bao gồm Nhà nước với các chính sách giáo dục, nhà trường với các chiến lược cạnh tranh và gia đình với hành động lựa chọn trường lớp cho con cái họ – là công cụ mới mẻ nhất trong nghiên cứu giáo dục, giúp so sánh các nền giáo dục trên thế giới cũng như giúp suy nghĩ về các hình thái giáo dục khác nhau trong bối cảnh riêng của mỗi quốc gia trong đó có Việt Nam. Bài viết này sẽ đi sâu bàn về vai trò của gia đình – người học trong việc tự do lựa chọn trường lớp.

Gia đình và quyền tự do chọn trường cho con em Tiếp tục đọc

Advertisements